Еве во кои општини ќе има прекин на електричната енергија

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 22.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• од 09:00 до 12:30 часот, корисниците од Скопје ул. Благоја Стефковски (потрошувачи зад училиштето Михајло Пупин)

• од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од Скопје Ул. Палмиро Тољати, Ул. Палмиро Тољати и од Бр. 114 до 140 и од 160 до 64.

• од 09:00 до 12:30 часот, корисниците од Горно соње , објектите во близина на црквата

• од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од Скопје – КАРПОШ: Дел од ул.Ванчо Мицков

• од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од Скопје – ГАЗИ БАБА: Ул. Палмиро Тољати и тоа згради 76А, 78А, Ул. Палмиро Тољати Градинка 25-ти Мај и поторшувачи во нивна близина, Дел од Ул. Палмиро Тољати.

• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Скопје – ЦЕНТАР: дел од ул.Загребска (кај црква св.Јован Крстител), продавничките пред завод за вработување, црква св.Јован Крстител и околните објекти

• од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од Скопје МАРКОВА СУШИЦА: Каменолом Беровиќ Бетон, Маркова Сушица Сковин, Живинарска фарма, сите стопански и нестопански објекти кои се напојуваат на извод 5 од ТС 35/10 кВ св.Трипун, Маркова Сушица, Каменолом Гама Градба.

• од 12:30 до 16:00 часот, корисниците од Скопје Ѓорче Петров Дел од потрошувачите во с.Орман, ТС Техника, ТС Магенда, ТС НАТО, ТС Ударник.

• од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од Гостивар с.Леуново, с.Никифорово, хотел Радика ресорт, детско одморалиште Бунец.

• од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од Скопје – Шуто Оризари: Дел од потрошувачите во с.Оризари.

• од 07:15 до 07:30 часот, корисниците од Свети Николе: ул.Ленинова, станбени згради во центар на ул.Ленинова, општински суд.

• од 12:00 до 12:30 часот, корисниците од Свети Николе: ул.Ударничка, дел од ул.Крсте Мисирков, завод за вработување, ул.Овчеполска, Астра

• од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од Штип с. Таринци.

• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Гостивар ул. ЈНА- област накај новиот мост.

• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Тетово с.Фалише.

• од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од Кратово с.Осиче, с.Метежево, с.Огут, с.Габар, с.Градец.

• од 09:20 до 14:00 часот, корисниците од Битола ТС-Фарма Буково, ХМС Буково, вили Буково, с. Буково, фабрика Буково, с. г. Орехово, Буковски Манастир и с. Злокуќани.

• од 09:25 до 15:00 часот, корисниците од Битола ТС: с. Мегленци, брана РЕК, с. д. Орехово, с. Паралово, манастир Паралово, с. Грумази.

• од 08:00 до 16:00 часот, корисниците од Дебар: Влезот на село Скудриње,Могорче,Белешница,Осој,Гари,Лазарополе,Селци,Росоки,Тресонче,ХПП Тресонче,ТС Меџит,ТС Дестан, Ф-ка МЛ Гари.

• од 08:40 до 14:00 часот, корисниците од Струга Селата Франгово, Калишта, Радожда, нас.Елен камен, Мали Влај, царина Ќафасан, караула Треска, база Аснера, ТС Суби, ТС Јетон, бензиска Гулф, полиција Франгово.

• од 08:45 до 12:00 часот, корисниците од Струга Бензиска КМР, КПД, нас.Теферич,село Радолишта,Шум,Заграчани,Вишни,ХПП Вишни 1 и 2,база Несим, водовод Шум,каменолом Везир,ТС Васфи.

• од 12:45 до 16:00 часот корисниците од Делчево САСА: делови од с.Саса – Јагодина Река.

• од 09:35 до 12:30 часот, корисниците од Делчево САСА: делови од с. Саса покрај патот за Рудник Саса и Школото.

• од 09:00 до 17.00 часот, корисниците од Ресен: С.В.Р.,СИС,Пошта Крани,с.Крани, Брајчино,ХПП Брајчино 1,ХПП Брајчино 2, В.Н.Претор,с.Сливниц, бенз.пумпа Сливница, Х.Крани, А.К.Крани, Пумпи Крани, с.Арвати, В.Димовски,ХПП Арвати, Манастир Сливница, ВИП, Пумпи Сливница, Штрбово ВИП, нас.Егејци, И.Крстиновски, с.Наколец, ВИП Наколец, Д.Дупени, Маркова Нога, Пумпи Дупени, Погон Љубојно, Пошта Љубојно, Љубојно ВИП.

• од 09:00 до 12.00 часот, корисниците од Охрид Село Оровник.

• од 09:00 до 12.00 часот, корисниците од Струмица КОНЧЕ: с.Ракитец, с.Долни Липовиќ, с.Горно Липовиќ и мв.Пожар.

• од 07:00 до 15.00 часот, корисниците од Струмица КУКЛИШ: дел од село Куклиш (Германска Маала и дел према оранжерии). Краткотрајни прекини во 07.00 часот и во 15.00 часот на цело село Банско, с Свидовица, с Куклиш, (фирма Маби Трејд, Мебел Ников, Мебел 2000 во с.Градско Балдовци, Надвозник во струмица, Фирма Струмица гас, село Триводи, Раборци, мотел Македонска куќа, цело село Попчево, комплекс Цареви кули, Костурино, Белотино, Рич, Мемешли, Орманли и Дорломбос, Рудници во Рич и Мемишли.

• од 13.30 до 15.00 часот корисниците од Велес ОРАОВЕЦ, цел регион на Азот, ВОЈНИЦА, ИЗВОР.

• од 09.45 до 11.00 часот корисниците од Велес Лисиче, Горно Врановци, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште, Дреново.

Поврзани вести