07:00 Музичка емисија
07:30 Документарна програма
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Прости ми
10:15 Село гори, баба се чешла
11:50 Алфа Ординација
14:30 Вести
14:45 Вкусот на традицијата
15:20 Забавна програма
16:50 ТВ серија
17:30 Вести
18:15 Прости ми
20:15 Село гори, баба се чешла
21:00 ТВ серија
22:45 Вести
23:30 Игран филм
07:00 Музичка емисија
07:30 Документарна програма
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Прости ми
10:15 Село гори, баба се чешла
11:50 Алфа Ординација
14:30 Вести
14:45 Вкусот на традицијата
15:20 Забавна програма
16:50 ТВ серија
17:30 Вести
18:15 Прости ми
20:15 Село гори, баба се чешла
21:00 ТВ серија
22:45 Вести
23:30 Игран филм
07:00 Музичка емисија
07:30 Документарна програма
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Прости ми
10:15 Село гори, баба се чешла
11:50 Алфа Ординација
14:30 Вести
14:45 Вкусот на традицијата
15:20 Забавна програма
16:50 ТВ серија
17:30 Вести
18:15 Прости ми
20:15 Село гори, баба се чешла
21:00 ТВ серија
22:45 Вести
23:30 Игран филм
07:00 Музичка емисија
07:30 Документарна програма
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Прости ми
10:15 Село гори, баба се чешла
11:50 Алфа Ординација
14:30 Вести
14:45 Вкусот на традицијата
15:20 Забавна програма
16:50 ТВ серија
17:30 Вести
18:15 Прости ми
20:15 Село гори, баба се чешла
21:00 ТВ серија
22:45 Вести
23:30 Игран филм
07:00 Музичка емисија
07:30 Документарна програма
08:15 Вкусот на традицијата
08:30 Прости ми
10:15 Село гори, баба се чешла
11:50 Алфа Ординација
14:30 Вести
14:45 Вкусот на традицијата
15:20 Забавна програма
16:50 ТВ серија
17:30 Вести
18:15 Прости ми
20:15 Село гори, баба се чешла
21:00 ТВ серија
22:45 Вести
23:30 Игран филм
14:30 Вести
17:30 Вести
23:00 Вести
14:30 Вести
17:30 Вести
23:00 Вести